Impresum

Tyto internetové stránky prezentují aktivity a nabídky spolku BESKYDHOST. 

Spolek BESKYDHOST (dále spolek) je dobrovolný svazek fyzických a právnických osob podnikajících v hostinské živnosti a příbuzných oborech v oblasti cestovního ruchu. Místem působnosti jsou obce Čeladná, Malenovice a Ostravice

Předseda spolku: Vít Březina
IČO: 26646803
adresa: Ostravice 956, 73914
e-mail: [email protected]

Korespondenční adresa:
Spolek BESKYDHOST
Vít Březina
Hotel Sepetná
Ostravice 0956, 73914

Zdroje použitých textových, fotografických, obrazových a grafických materiálů:
Mgr. Martina Breuer, Mgr. Petr Žižka, Mgr. Vít Březina, Mgr. Tomáš Lokša

Odpovědnost za obsah
Obsah byl vytvořen s maximální pečlivostí. Za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu však nepřebíráme žádnou záruku.
Jako poskytovatel služeb jsme odpovědní za vlastní obsah na těchto stránkách dle obecných zákonů. Nejsme jako poskytovatel služeb povinni kontrolovat nebo prověřovat zprostředkovávané nebo uložené cizí informace, zda neodkazují na nějakou protiprávní činnost. Povinnosti odstranit informace nebo zablokovat jejich využití podle obecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Příslušná záruka je však možná teprve od okamžiku zjištění konkrétního protiprávního jednání. V případě zjištění porušení práva tento obsah neprodleně odstraníme.

Odpovědnost za odkazy

Obsah našich stránek obsahuje odkazy na externí webové stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Z tohoto důvodu nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost za jejich obsah. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly před propojením zkontrolovány na možné porušení práva. V okamžiku realizace odkazu nebylo zjištěno žádné porušení práv. Permanentní kontrola celého obsahu odkazovaných stránek však není bez konkrétních podnětů o porušení práva proveditelná. V případě zjištění porušení práva jsou tyto odkazy neprodleně odstraněny.

Autorské právo

Obsah a díla, která byla vytvořena na těchto stránkách, podléhají evropskému autorskému právu. Jejich kopírování, editace, distribuce a jakýkoli druh využití nad rámec autorského práva vyžaduje písemný souhlas příslušného autora, příp. zhotovitele. Stahování a kopírování je povoleno pouze pro soukromé, nekomerční použití. Pokud nebyl obsah na této stránce vytvořen provozovatelem, budou respektována autorská práva třetích osob. Zejména obsah vytvořený třetími osobami je jako takový označen. Pokud byste si přesto porušení autorských práv všimli, prosíme Vás o zaslání příslušného upozornění. V případě zjištění porušení práva bude tento obsah neprodleně odstraněn.

Ochrana dat

Pokud jsou na našich stránkách získávána osobní data (např. jméno, adresa nebo e-mailová adresa), děje se tak vždy na dobrovolném základě. Využívání nabídek a služeb probíhá, pokud možno, vždy bez uvádění osobních dat.

Poukazujeme na to, že může přenos dat na internetu (např. při komunikaci pomocí e-mailů) vykazovat bezpečnostní mezery. Soustavná ochrana dat před přístupem třetích osob není možná.

Protestujeme tímto výslovně proti používání kontaktních dat zveřejněných v rámci tirážní povinnosti třetími osobami k zasílání reklamy, která nebyla výslovně vyžádána. Provozovatelé stránek si výslovně vyhrazují právní kroky v případě zaslání nevyžádaných reklamních informací, např. formou e-mailů se spamy.

Sběr a zpracování osobních dat
Sběr osobních dat se provádí pouze tehdy, jestliže nám je sdělíte sami od sebe, např. za účelem vyžádání podkladů.

Vaše registrační data zpracováváme za předpokladu Vašeho souhlasu pro účely reklamy a průzkumu trhu a za účelem úprav elektronických služeb v souladu s potřebami.

Používání a předávání osobních dat
Osobní data získaná v rámci internetových stránek www.pomedvedichtlapkach.cz se bez Vašeho souhlasu používají pouze pro zpracování Vašich poptávek členy sdružení BESKYDHOST. Neprovádí se jejich předávání ostatním třetím osobám.

Váš souhlas s používáním dat můžete samozřejmě kdykoliv odvolat.