3K platforma lokálního destinačního managementu Lysá hora

3K platforma je vhodná funkční platforma pro kooperaci, koordinaci a komunikaci subjektů cestovního ruchu v destinaci za účelem podpory rozvoje cestovního ruchu, v rámci které dochází k výměně informací nezbytných pro koordinaci aktivit cestovního ruchu.

3K platforma lokálního destinačního managementu Lysá hora je zajišťována prostřednictvím schůzí Valné hromady Spolku Beskydhost, která se koná minimálně jednou ročně na podzim, dále pak schůzek členů spolku, které probíhají 2x ročně, a schůzek komor spolku. Členy jednotlivých komory spolku jsou podnikatelské, neziskové organizace a zástupci municipalit. Z těchto schůzí a schůzek je pořizován zápis, který je archivován a na vyžádání předložen členům a zúčastněným. V mezidobí v případě potřeby probíhají elektronická, telefonická nebo osobní jednání separátně. Zástupci spolku Beskydhost se zúčastňují jednání dalších platforem, které se zabývají cestovním ruchem: MAS Pobeskydí, MAS Beskydy-Frýdlantsko, jednání s obcemi, MS krajem.

K jednotlivým setkáním dochází minimálně dvakrát ročně, a to pokaždé jiné provozovně jednotlivých členů – tak dochází k prohloubení povědomí o činnosti druhých. Tak dochází jak k odbourání bariér mezi „vedením“ spolku a jeho členy, ale taktéž kolikrát k navázání spolupráce mezi jednotlivými, zapojenými subjekty. Tím tak dochází k naplnění principu komunikace, kooperace a koordinace, které jsou základem pro efektivní destinační spolupráci a výkonnost. 

Přehled uskutečněných setkání za roky 2020 a 2021:

  • 22. 06. 2021 Zasedání valné hromady MAS Beskydy-Frýdlantsko 
  • 15. 06. 2021 Jednání ke strategii LDM LH – obce
  • 02. 06. 2021 Jednání ke strategii LDM LH – podnikatelský sektor 
  • 01. 06. 2021 Jednání ke strategii LDM LH – neziskový sektor 
  • 10. 05. 2021 Schůze Valné hromady spolku Beskydhost
  • 28. 01. 2021 jednání odborné pracovní skupiny Cestovní ruch k dopravní situaci
  • 22. 09. 2020 Jednání spolku Beskydhost
  • 10. 03. 2020 Jednání spolku Beskydhost